Debian I2P Πακέτα

Debian ή Ubuntu, Όλες οι Εκδόσεις

Τα πακέτα Debian λειτουργούν στις περισσότερες πλατφόρμες που λειτουργούν με: The I2P packages may work on systems not listed above. Please report any issues with these packages on Gitlab at i2p.i2p.
 • Επιλογή 1: Πρόσφατες εδόσεις του Ubuntu και των παραγώγων του (Δοκιμάστε αυτή την επιλογή αν δεν χρησιμοποιείτε Debian)
 • Επιλογή 2: Debian (συμπεριλαμβάνει παράγωγα του Debian)

Οδηγίες για Ubuntu και παράγωγα αυτού, όπως Linux Mint & Trisquel

Προσθήκη του PPA μέσω γραμμής εντολής και εγκατάσταση του Ι2Ρ
 1. Ανοίξτε ένα τερματικό και πληκτρολογήστε:
      sudo apt-add-repository ppa:i2p-maintainers/i2p
  This command will add the PPA to /etc/apt/sources.list.d and fetch the gpg key that the repository has been signed with. The GPG key ensures that the packages have not been tampered with since being built.
 2. Ενημερώστε τον διαχειριστή πακέτων για το νέο ΡΡΑ εισάγοντας:
      sudo apt-get update
  Η εντολή αυτή θα ανακτήσει την πιο πρόσφατη λίστα λογισμικού από κάθε αποθετήριο το οποίο είναι ενεργό στο σύστημά σας, συμπεριλαμβανομένου και του ΡΡΑ του Ι2Ρ που προστέθηκε με την προηγούμενη εντολή.
 3. Είστε έτοιμος να εγκαταστήσετε το I2P!
      sudo apt-get install i2p
Adding the PPA Using the Software Center
 1. Open "Software and Updates" via the applications menu.
 2. Select the "Other Software" tab and click the "Add" button at the bottom to configure the PPA.
 3. Add the PPA by pasting the URL: ppa:i2p-maintainers/i2p into the PPA dialog.
 4. Download the repository information with the "Reload" button.
 5. Install the I2P software using the "Software" tool from the applications menu.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο έναρξη του i2p ώστε να το ρυθμίσετε στο σύστημά σας.

Οδηγίες για Debian.

NOTICE: Our old Debian repos deb.i2p2.de and deb.i2p2.no are EOL. Please follow these instructions to update to the new repository, deb.i2p.net.

Υποστηριζόμενες αρχιτεκτονικές: amd64, i386, armhf, arm64, powerpc, ppc64el, s390x

Σημειωση: Τα βήματα που ακολουθούν πρέπει να εκτελεστούν με δικαιώματα διαχειριστή (δηλαδή, αλλάζοντας χρήστη σε root με την εντολή su ή πληκτρολογώντας στην αρχή κάθε εντολής το sudo).

  ,
 1. Ensure that apt-transport-https, curl, lsb-release are installed.
    
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install apt-transport-https lsb-release curl
    
 2. Check which version of Debian you are using on this page at the Debian wiki and verify with /etc/debian_version on your system. Then, for Debian Bullseye or newer distributions run the following command to create /etc/apt/sources.list.d/i2p.list.
    
    # Use this command on Debian Bullseye or newer only.
   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg] https://deb.i2p.net/ $(lsb_release -sc) main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you're using a downstream variant of Debian like LMDE or Kali Linux, the following command fill find the correct version for your distribution:
    
    # Use this command on Debian Downstreams like LMDE or ParrotOS only.
   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg] https://deb.i2p.net/ $(dpkg --status tzdata | grep Provides | cut -f2 -d'-') main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you are using Debian Buster or older official Debian distributons, use the following command instead:
    
    # Use this command on Debian Buster or older only.
   echo "deb https://deb.i2p.net/ $(lsb_release -sc) main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you're using a downstream variant of Debian like LMDE or Kali Linux, the following command fill find the correct version for your distribution:
    
    # Use this command on Debian Buster or older only.
   echo "deb https://deb.i2p.net/ $(dpkg --status tzdata | grep Provides | cut -f2 -d'-') main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
 3. Κατεβάστε το κλειδί που χρησιμοποιήθηκε για την υπογραφή του αποθετηρίου:
    
   curl -o i2p-archive-keyring.gpg https://geti2p.net/_static/i2p-archive-keyring.gpg
    

 4. Display the key fingerprint.
    
   gpg --keyid-format long --import --import-options show-only --with-fingerprint i2p-archive-keyring.gpg
    
    
  Verify that this key fingerprint matches the output:
    
   7840 E761 0F28 B904 7535 49D7 67EC E560 5BCF 1346
    

 5. Copy the keyring to the keyrings directory:
    
   sudo cp i2p-archive-keyring.gpg /usr/share/keyrings
    
  If you are using a distribution older than Debian Buster, you will also need to symlink that key to /etc/apt/trusted.gpg.d.
    
   sudo ln -sf /usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/i2p-archive-keyring.gpg
    
 6. Notify your package manager of the new repository by entering:
    
   sudo apt-get update
    
  This command will retrieve the latest list of software from every repository enabled on your system, including the I2P repository added in step 1.

 7. You are now ready to install I2P! Installing the i2p-keyring package will ensure that you receive updates to the repository's GPG key.
    
   sudo apt-get install i2p i2p-keyring
    

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα του ξεκινώντας με το I2p για να το ρυθμίσετε στο σύστημά σας.

Ενέργειες μετά την εγκατάσταση

Χρησιμοποιώντας αυτά τα πακέτα ο δρομολογητής I2P μπορεί να ξεκινήσει με τους ακόλουθους τρεις τρόπους:
 • "κατά παραγγελία" χρησιμοποιώντας το σενάριο i2prouter. Απλώς εκτελέστε " i2prouter start" από την γραμμή εντολής. (Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε sudo και μην το εκτελείτε ως χρήστης root!)
 • "κατά παραγγελία" χωρίς το java service wrapper (το οποίο χρειάζεται σε συστήμα που δεν είναι Linux ούτε x86) εκτελώντας "i2prouter-nowrapper". (Σημείωση: Μην εκτελείτε την εντολή αυτή μέσω sudo ή ως χρήστης root!)
 • ως υπηρεσία η οποία εκτελείται αυτόματα κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, ακόμη και πριν την σύνδεση του χρήστη. Η υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω "dpkg-reconfigure i2p" είτε ως χρήστης root είτε με sudo. Αυτός είναι και ο συνιστώμενος τρόπος λειτουργίας.

Όταν εγκαθίσταται για πρώτη φορά, θυμηθείτε να ρυθμίσετε το ΝΑΤ/τοίχος προστασίας εφόσον μπορείτε. Οι προς προώθηση θύρες μπορούν να βρεθούν στην σελίδα ρύθμισης δικτύου της κονσόλας του δρομολογητή. Αν χρειαστείτε βοήθεια για την προώθηση των θυρών, ο ιστότοπος portforward.com ίσως σας φανει χρήσιμος.

Παρακαλώ επιθεωρήστε και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εύρους ζώνης στην σελίδα των ρυθμίσεων καθώς οι αρχικές ρυθμίσεις 96Kb/s λήψη και 40KB/s αποστολή είναι αρκετά συντηρητικές.

If you want to reach I2P Sites via your browser, have a look on the browser proxy setup page for an easy howto.